Odvody

Odvody do Vinařského fondu jsou stanoveny zákonem č. 321/2004 Sb., a to konkrétně ust. § 35 odst. 1 písm. a) – b). Pěstitel nebo výrobce vína je povinen uvedené odvody v termínech poukázat na konto Vinařského fondu.

K platbě odvodů můžete využít dva účty, a to buď 2107734089/2700 nebo 27–5828060217/0100. Variabilní symbol IČ, příp. rodné číslo.
Každý plátce musí vyplnit tiskopis Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu, který je přílohou Organizačního řádu Vinařského fondu. Řádně vyplněný a podepsaný tiskopis je plátce odvodu povinen doručit Vinařského fondu, a to nejlépe prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE na adrese https://eagri.cz/…gistr-vinic/., kde se přihlásíte, kliknete na odkaz v menu „Spustit Registr vinic“, pak na odkaz v menu „Výkaz pro Vinařský fond“ vyberete období a kliknete na tlačítko „Nový výkaz“ a výkaz vyplníte a odešlete tlačítkem „Odeslat“. V případě, že portál farmáře neužíváte, je možné výkaz podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě poštou (příp. předložit osobně) nejpozději do dne splatnosti odvodu.

Dne 1.9. 2011 nabyla účinnosti novela č. 256/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen „zákon“). Dle této novely je nově definován pojem „víno poprvé uvedené do oběhu“ a splatnost odvodu za víno. V § 3 zákona, který vymezuje základní pojmy zákona, je uvedeno: Pro účely tohoto zákona se dále rozumí: víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát. Výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu (0,50 Kč každého litru všech druhů vín vyrobených na území ČR) zůstává zachována. Stejně tak se stále odvodová povinnost nevztahuje na ty výrobce, kteří uvedou v kalendářním roce do oběhu víno v množství menším než 1.000 litrů.
Ustanovení § 35 odst. 2 zákona definuje splatnost odvodů do Vinařského fondu následovně: U odvodů podle odst. 1 písm. a), tj. za víno poprvé uvedené do oběhu, je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení čtvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle § 29 odst. 2 ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku. Odvod za víno se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20.000 litrů vína, provede se odvod jednorázově; dnem splatnosti je 25.1. následujícího kalendářního roku. Z novely tedy vyplývá: Nadále se pro odvodovou povinnost bude vycházet pouze z množství vína uvedeného v prohlášení o produkci.
Pro odvody počínaje rokem 2012 platí: pro o výši odvodů bude rozhodný objem vyrobeného vína vykázaného v Prohlášení o produkci za rok 2011 snížený o 10 % technologických ztrát. Novela zachovává čtvrtletní splatnost odvodů s tím, že v každém čtvrtletí se zaplatí odvod ve výši ¼ vykázaného objemu vína. Stejný princip se bude uplatňovat vždy pro další rok. Výrobci, kteří vykázali v prohlášení za předcházející rok více jak 1.000 litrů a méně jak 20.000 litrů vína, zaplatí odvod podle vykázané výše jednorázově k 25.1. následujícího roku.
Povinnost vypočítat výši odvodu a sdělit Fondu na výkazu jeho výši a rozhodné údaje zůstává nadále zachována. Odvodová povinnost do Vinařského fondu z plochy vinic zůstává beze změny.


Informace pro výrobce vína

Odvody se vztahují na všechny výrobce vína, kteří v kalendářním roce uvedou do oběhu (víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu se rozumí vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát) minimálně 1000 litrů vína. Výše odvodů za víno je 0,50 Kč z litru. Základem pro stanovení výše odvodu za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 ke dni 31. prosince předchozího kalendářního roku. Odvod se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20 000 litrů vína, provede se odvod jednorázově, dnem splatnosti je 25. ledna následujícího kalendářního roku. Spolu s platbou je nutno zaslat Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu.

Informace pro pěstitele

Odvody se vztahují na pěstitele révy vinné o ploše minimálně 1 hektaru. Odvody se platí jednou ročně, za daný rok vždy do 31.12. Výše odvodů je 350,– Kč z každého, i započatého hektaru, tzn. že např. u plochy 1,2 ha činí odvod 700 Kč. Spolu s platbou je nutno zaslat Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu. Odvody se nevztahují na vinice do konce třetího roku od výsadby a dále na vinice registrované ÚKZÚZ pro výzkumné a pokusné účely.

Informace pro dovozce

Odvody se vztahovaly na dovezené víno pouze do platnosti zákona č.115/1995, ve znění pozdějších předpisů, o vinohradnictví a vinařství, tj. do 27.5. 2004.

Penále za opožděnou platbu, nezaplacení

Penále za neplacení odvodů Vinařskému fondu nebo za opožděné placení činí dle zákona 0,1 % denně z dlužné částky a může maximálně dosáhnout až dvojnásobku nezaplacených odvodů.